first

prev.

symbols: start

next

more symbols


ᵌ

ᵍ

ᵎ

ᵏ

ᵐ

ᵑ

ᵒ

ᵓ

ᵔ

ᵕ

ᵖ

ᵗ

ᵘ

ᵙ

ᵚ

ᵛ

ᵜ

ᵝ

ᵞ

ᵟ

ᵠ

ᵡ

ᵢ

ᵣ

ᵤ

ᵥ

ᵦ

ᵧ

ᵨ

ᵩ

ᵪ

ᵫ

ᵬ

ᵭ

ᵮ

ᵯ

ᵰ

ᵱ

ᵲ

ᵳ

ᵴ

ᵵ

ᵶ

ᵷ

ᵸ

ᵹ

ᵺ

ᵻ

ᵼ

ᵽ

ᵾ
ᵿ
ᵿ

ᶀ

ᶁ

ᶂ

ᶃ

ᶄ

ᶅ

ᶆ

ᶇ

ᶈ

ᶉ

ᶊ

ᶋ

ᶌ

ᶍ

ᶎ

ᶏ

ᶐ

ᶑ

ᶒ

ᶓ

ᶔ

ᶕ

ᶖ

ᶗ

ᶘ

ᶙ

ᶚ

ᶛ

ᶜ

ᶝ

ᶞ

ᶟ

ᶠ

ᶡ

ᶢ

ᶣ

ᶤ

ᶥ

ᶦ

ᶧ

ᶨ

ᶩ

ᶪ

ᶫ

ᶬ

ᶭ

ᶮ

ᶯ

ᶰ

ᶱ

ᶲ

ᶳ

ᶴ

ᶵ

ᶶ

ᶷ

ᶸ

ᶹ

ᶺ

ᶻ

ᶼ

ᶽ

ᶾ
ᶿ
ᶿ

᷀

᷁

᷂

᷃

᷄

᷅

᷆

᷇

᷈

᷉

᷊

᷋

᷌

᷍

᷎

᷏

᷐

᷑

᷒

ᷓ

ᷔ

ᷕ

ᷖ

ᷗ

ᷘ

ᷙ

ᷚ

ᷛ

ᷜ

ᷝ

ᷞ

ᷟ

ᷠ

ᷡ

ᷢ

ᷣ

ᷤ

ᷥ

ᷦ

ᷧ

ᷨ

ᷩ

ᷪ

ᷫ

ᷬ

ᷭ

ᷮ

ᷯ

ᷰ

ᷱ

ᷲ

ᷳ

ᷴ

᷵

᷶

᷷

᷸

᷹

᷺

᷻

᷼

᷽

᷾
᷿
᷿

Ḁ

ḁ

Ḃ

ḃ

Ḅ

ḅ

Ḇ

ḇ

Ḉ

ḉ

Ḋ

ḋ

Ḍ

ḍ

Ḏ

ḏ

Ḑ

ḑ

Ḓ

ḓ

Ḕ

ḕ

Ḗ

ḗ

Ḙ

ḙ

Ḛ

ḛ

Ḝ

ḝ

Ḟ

ḟ

Ḡ

ḡ

Ḣ

ḣ

Ḥ

ḥ

Ḧ

ḧ

Ḩ

ḩ

Ḫ

ḫ

Ḭ

ḭ

Ḯ

ḯ

Ḱ

ḱ

Ḳ

ḳ

Ḵ

ḵ

Ḷ

ḷ

Ḹ

ḹ

Ḻ

ḻ

Ḽ

ḽ

Ḿ
ḿ
ḿ

Ṁ

ṁ

Ṃ

ṃ

Ṅ

ṅ

Ṇ

ṇ

Ṉ

ṉ

Ṋ

ṋ

Ṍ

ṍ

Ṏ

ṏ

Ṑ

ṑ

Ṓ

ṓ

Ṕ

ṕ

Ṗ

ṗ

Ṙ

ṙ

Ṛ

ṛ

Ṝ

ṝ

Ṟ

ṟ

Ṡ

ṡ

Ṣ

ṣ

Ṥ

ṥ

Ṧ

ṧ

Ṩ

ṩ

Ṫ

ṫ

Ṭ

ṭ

Ṯ

ṯ

Ṱ

ṱ

Ṳ

ṳ

Ṵ

ṵ

Ṷ

ṷ

Ṹ

ṹ

Ṻ

ṻ

Ṽ

ṽ

Ṿ
ṿ
ṿ

Ẁ

ẁ

Ẃ

ẃ

Ẅ

ẅ

Ẇ

ẇ

Ẉ

ẉ

Ẋ

ẋ

Ẍ

ẍ

Ẏ

ẏ

Ẑ

ẑ

Ẓ

ẓ

Ẕ

ẕ

ẖ

ẗ

ẘ

ẙ

ẚ

ẛ

ẜ

ẝ

ẞ

ẟ

Ạ

ạ

Ả

ả

Ấ

ấ

Ầ

ầ

Ẩ

ẩ

Ẫ

ẫ

Ậ

ậ

Ắ

ắ

Ằ

ằ

Ẳ

ẳ

Ẵ

ẵ

Ặ

ặ

Ẹ

ẹ

Ẻ

ẻ

Ẽ

ẽ

Ế
ế
ế

Ề

ề

Ể

ể

Ễ

ễ

Ệ

ệ

Ỉ

ỉ

Ị

ị

Ọ

ọ

Ỏ

ỏ

Ố

ố

Ồ

ồ

Ổ

ổ

Ỗ

ỗ

Ộ

ộ

Ớ

ớ

Ờ

ờ

Ở

ở

Ỡ

ỡ

Ợ

ợ

Ụ

ụ

Ủ

ủ

Ứ

ứ

Ừ

ừ

Ử

ử

Ữ

ữ

Ự

ự

Ỳ

ỳ

Ỵ

ỵ

Ỷ

ỷ

Ỹ

ỹ

Ỻ

ỻ

Ỽ

ỽ

Ỿ
ỿ
ỿ

ἀ

ἁ

ἂ

ἃ

ἄ

ἅ

ἆ

ἇ

Ἀ

Ἁ

Ἂ

Ἃ

Ἄ

Ἅ

Ἆ

Ἇ

ἐ

ἑ

ἒ

ἓ

ἔ

ἕ

἖

἗

Ἐ

Ἑ

Ἒ

Ἓ

Ἔ

Ἕ

἞

἟

ἠ

ἡ

ἢ

ἣ

ἤ

ἥ

ἦ

ἧ

Ἠ

Ἡ

Ἢ

Ἣ

Ἤ

Ἥ

Ἦ

Ἧ

ἰ

ἱ

ἲ

ἳ

ἴ

ἵ

ἶ

ἷ

Ἰ

Ἱ

Ἲ

Ἳ

Ἴ

Ἵ

Ἶ
Ἷ
Ἷ


next

O. Seyffert 2013 - net-auftritt.de